Om oss

Konferensen

Tillväxten i och etableringen av energisektorns årliga mötesplats är ett resultat av mer än 7000 föreläsarinsatser som samlat över 14 000 besökare och dryga 2000 organisationer som i olika skepnader har medverkat till framgången. Vilka är de som medverkat till framgången?

2011 fokuserar vi på de resultat som kommer fram ur allt arbete som läggs ned inom energiområdet, som t ex består av konkreta tjänster och produkter, som antingen nyligen introducerats på marknaden eller består av tekniska lösningar som redan är etablerade. Företag och aktörer kommer att i större utsträckning – än under tidigare års Energiting ? visa upp och demonstrera sina intressanta lösningar av olika energiproblem, samt få dessa diskuterade inom ramen för de olika sessioner som kommer att arrangeras. Som konferensdeltagare kommer du att kunna röra du dig fritt mellan intressanta och spännande sessioner och ta del av olika utställares budskap.

Företaget

Läs mer om Sveriges Energiting AB och vår verksamhet

Ang Konferenkrocken

Vi presenterar sanningen om konferenskrocken som Energimyndigheten är ansvarig för. Det finns 52 veckor på ett år, varför just denna vecka? 

Detta var vårt erbjudande till Energimyndigheten den 3 juni 2010:

“KF (Sveriges Energiting Konferensforum AB) anser dock att Sveriges Energiting har så stort värde för energisektorns aktörer inklusive Energimyndigheten, att KF vill undvika tvist i ärendet. Vi erbjuder därför som en interimistisk lösning, att inför 2011, arrangera konferensen på sedvanligt sätt, benämnt Sveriges Energiting men utan att det uppsagda samarbetsavtalet tillämpas. Programmet baseras i första hand, liksom tidigare år, på inkomna intresseanmälningar som vid behov kompletterats med särskilt inbjudna föreläsare. Arrangör som tar initiativ till extraaktiviteter i konferensen får också svara för eventuella extra kostnader.

Detta ger då rådrum för att garantera den fortsatta kontinuiteten för konferensens framtid, och att det ges utrymme för nya ägare till KF att diskutera med Energimyndigheten om den fortsatta uppläggningen av konferensens utveckling. På grund av den tidspress som nu uppkommer, kommer Sveriges Energiting att arrangeras i Stockholm den 21-22 mars 2011.

Från KFs sida beklagar vi djupt att utvecklingen av konferensen Sveriges Energiting tagit en så olycklig vändning, och att Energimyndigheten inte visat något intresse för de inbjudningar till samtal om frågans lösning och framtida strategi och reda ut skälen för uppsägning av samarbetsavtalet, trots att KF föreslagit 5 olika tillfällen under oktober månad 2009.”

Energimyndigheten svarade nej –

– och förstod inte vad vi pratade om med hänvisning till att vi accepterat myndighetens uppsägning av vårt samarbetsavtal. Ett förmånsavtal som konsoliderat mellan åren 2001-2010 erbjudit Energimyndigheten närmare 5 miljoner i förmånsvärde.

Problemet med samarbetsavtalet var att det inte innehöll någon uppsägningsklausul varför Energimyndigheten plockade fram ett sedan 2006 arkiverat ramavtal och sa upp det på nytt.

Energimyndigheten garanterade att inte genomföra någon konferens som i något avseende skulle vara förväxlingsbar med Sveriges Energiting – och vi litade på Energimyndigheten! 

Första veckan i september 2011 skickade vi ut vår inbjudan till föreläsare att medverka i det 13e Energitinget i Stockholm den 21 och 22 mars.

Den 17 september presenterade Energimyndigheten sin nya konferens Energiutblick som skulle genomföras i Göteborg den 15-17 mars. Konferenskrocken var ett faktum.

Vad hände sen?

Vi insåg att detta skulle skapa problem men var övertygade om att varumärket Sveriges Energiting – Energitinget  med sin 12 åriga historia skulle klara av att möta denna påfrestning. Vad vi däremot inte kunde föreställa oss var Energimyndighetens agerande på marknaden:

  • Att löpande misskreditera företaget samtidigt som man nyttjade varumärket Energitinget som hävstång i sin egen marknadsföring och kommersialisering av sin nya konferens i pressreleaser och andra medier, vilket ledde till uppfattningen att Energitinget hade bytt namn till Energiutblick – en ren lögn.
  • Att med hot och felaktigheter i handläggning sedan 2009 försökt tillskansa sig Sveriges Energiting AB:s immateriella egendom.
  • Att aktivt ägna sig åt lobbyverksamhet för att kortsluta marknaden för Sveriges Energiting genom att utifrån myndighetens maktposition påverka till policybeslut hos olika aktörer inom energisektorn till sin egen fördel.

Att företaget Sveriges Energiting AB skulle utgöra ett hot mot en miljardmyndighet anser vi uteslutet.  Däremot står vi för en mötesplats för alla – ett forum för öppen debatt.

Har Sveriges Energiting en framtid? Ja, energifrågan är idag mer aktuell än någonsin.

Mot den bakgrunden är vi lika förvånade som många andra – Varför denna konferenskrock?


* Som enda grund för uppsägningen åberopades ett makulerat och ogiltigt RRV-dokument.

Hela ärendet finns samlat på Kammarkollegiet med skadenummer: 832-8343-10

Årets arenor

Årets energiting består av sju arenor: Tranporter, Cleantech, Industri, Byggnader, Samhälle, Effektivisering och Öppen Arena.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *